Yandex Metrika
Veri Sahibi Başvuru Formu | Olmuksan

Veri Sahibi Başvuru Formu

1. Başvuru Hakkınıza İlişkin Genel Bilgilendirme

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“6698 sayılı Kanun”) 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.  (“Şirket”) başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:

  (1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  (2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  (3) Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  (4) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

  (5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  (6) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  (7) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  (8) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Şirketimiz 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesine dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır.

  2. Başvuru Yöntemi

   İşbu haklarınız kapsamındaki taleplerinizi 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden Şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz.

   Veri Sahibi tarafından başvuru yapılması esnasında yazılı başvuru kanallarına ilişkin aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir.

    

   BAŞVURU YÖNTEMİ

   Yazılı Olarak Başvuru

   Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

   Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

   Faks Yoluyla Başvuru

   BAŞVURU ADRESİ

    

   Esentepe Mah. Harman Sok.Nida Kule Levent Apt.No:7 K:17 34394 Şişli/ İstanbul

   olmuksan.ipaperas@hs01.kep.tr

    

    

   insankaynaklarinasor@ipaper.com

    

    

   0212- 3711067

   BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

   Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

   E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

   E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

   Talebin üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

    

    

   3. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

   Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

   Bu alan boş bırakılamaz.
   Bu alan boş bırakılamaz.
   Bu alan boş bırakılamaz.
   Bu alan boş bırakılamaz.
   Bu alan boş bırakılamaz.
   Bu alan boş bırakılamaz.
   Geçersiz mail adresi.

   Şirketimizle İlişkiniz

   4. Talep Konusu

   Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

   Bu alan boş bırakılamaz.

    

    

   Konu

   Tercih

   1

   Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyor mu?

   2

   Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, işleme faaliyeti hakkında bilgi talep ediyorum.

   3

   Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacı ve faaliyetin işleme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi talep ediyorum.

   4

   Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyor mu? Kişisel verilerim aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.

   5

   Kişisel verilerimin Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve düzeltilmesini talep ediyorum.

    

   Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir:

   • Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği.
   • Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.

   6

   Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünüyorum bu nedenle kişisel verilerimin,

   Silinmesi veya

   Anonim hale getirilmesi talep ediyorum.

    

   Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.

   7

   Kişisel verilerim Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işleniyorsa kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep ediyorum.

    

   Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir:

   • Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği.
   • Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.

    

   8

    

   Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa bu durumun kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep ediyorum.

    

   Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.

   9

   Şirketiniz nezdinde işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi neticesinde aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum.

    

   Talep halinde aleyhinize çıkan sonucu açıklayan bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.

   10

   Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

    

   Talep halinde uğradığınız zararı açıklayan bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.

    

   Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

   İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

    

   Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi)

   Bu alan boş bırakılamaz.

   IP Yolu'nda İlerlemek

   IP Yolu’nda İlerlemek, dünyanın en başarılı, en sürdürülebilir ve en sorumluluk sahibi şirketlerinden biri olma vizyonumuzu gerçekleştirmek için belirlediğimiz stratejik çerçevedir.

   Olmuksan International Paper olarak web sitemizin daha kullanışlı olmasını sağlamak amacıyla çerezler (cookie) kullanıyoruz. Sitemizi kullandığınız sürece Gizlilik ve Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz. Detaylı bilgi için Gizlilik Çerez Politikası metnimizi inceleyebilirsiniz.