Yandex Metrika
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası | Olmuksan

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

1. POLİTİKANIN AMACI

7 Nisan 2016 tarihinde yürürülüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) Türkiye’de kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin hususları düzenlemektedir. İşbu Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin (“OLMUKSAN veya Şirket”) Kanuna uyumluluğunun sağlanmasını, Olmuksan tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini ve bu yolla Kanuna uyumluluğun sürdürülebilmesini amaçlamaktadır.

2. POLİTİKANIN KAPSAMI

Politika, OLMUKSAN tarafından otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, OLMUKSAN’ın çalışanları dışında temas ettiği tüm kişisel veri sahibi gerçek kişileri ve OLMUKSAN’ın işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

OLMUKSAN çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin hususlar, işbu Politika’nın kapsamında olmayıp, Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Çalışan Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda ayrıca düzenlenmektedir.

3. TANIMLAR

İşbu Politika’da kullanılan terimlere ilişkin tanımlar EK-1’de bulunmaktadır. Tabloda yer almayan tanımlar için Kanunda belirtilen tanımlar geçerli olacaktır.

4. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ

Politika, OLMUKSAN internet sitesinde (https://www.olmuksan-ipaper.com/)  yayımlanmıştır. Politikanın güncel versiyonu her zaman OLMUKSAN internet sitesinde erişilebilir şekilde bulundurulacaktır. OLMUKSAN’ın yasal düzenlemelere uygun bir şekilde Politika’da değişiklik yapma haklı saklıdır. Kanun ile Politika hükümlerinin çelişmesi halinde yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

Kanunun 4. maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel ilkeler belirtilmiştir. Söz konusu ilkelerin OLMUKSAN tarafından benimsenmesi ve uygulanması her bir veri işleme faaliyeti açısından gerekli ve zorunludur. Aşağıda işbu ilkelere ilişkin açıklamalar yer almaktadır:

 • Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi gereklidir. Bu kapsamda OLMUKSAN, kişisel verileri işlerken yürürlükteki mevzuat kapsamında kanunlara, yönetmelik ve tebliğ gibi ikincil düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine uygun olarak hareket etmekte; kişisel verileri işlenme amacı ile sınırlı olarak işlemeye önem göstermektedir.
 • Kişisel verilerin doğru ve güncel olması gereklidir. Bu ilke gereğince, OLMUKSAN tarafından işlenen kişisel verilerin mümkün olduğunca güncel olmasına dikkat edilmektedir. Veri sahiplerine doğru veya güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı tanınmaktadır.
 • Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi gereklidir. Bu doğrultuda OLMUKSAN, her bir kişisel veri işleme faaliyetinden önce tespit ettiği veri işleme amaçlarının hukuka aykırı olmamasına dikkat etmektedir.
 • Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması gerekmektedir. OLMUKSAN tarafından kişisel veri işleme faaliyeti, kişisel veri centerlama amacını gerçekleştirme için gerekli olan kişisel verilerle sınırlandırılmaktadır.
 • Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması gerekmektedir. Bu kapsamda OLMUKSAN tarafından kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir. Silme, yok etme ve anonimleştirmeye ilişkin açıklamalar Politikanın ilgili kısmında anlatılmaktadır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ŞARTLAR

OLMUKSAN tarafından kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından birinin veya birkaçının varlığı halinde çalışanların işlenebilmektedir. Kanun’da yer alan bu şartlara ilişkin açıklamalar şu şekildedir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması halinde veri sahipleri, özgür iradeleri ile kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece o işlemle sınırlı olarak onay vermektedirler. Kanunun 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının bulunmadığı durumlarda da OLMUKSAN veri sahiplerinin açık rızalarını temin ederek veri işleme faaliyetini gerçekleştirmektedir.
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan işlenebilecektir. Bu durumda OLMUKSAN, söz konusu yasal düzenlemeler çerçevesinde kişisel verileri işleyecektir.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması halinde, OLMUKSAN tarafından rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan veri sahibine ait kişisel veriler, veri sahibinin veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak adına kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda işlenecektir.
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması durumunda, veri sahibi ile OLMUKSAN arasında kurulan veya halihazırda imzalanmış olan sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.
 • Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olması durumunda OLMUKSAN, güncel yasal düzenlemeler kapsamında öngörülen hukuki yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla kişisel verileri işlemektedir.
 • Veri sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması, veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış, alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel verilerin OLMUKSAN tarafından veri sahiplerinin açık rızası olmasa da işlenebileceği anlamına gelmektedir.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda, OLMUKSAN zorunluluk kapsamında veri sahiplerinin kişisel verilerini işleyebilecektir.
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde, kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel ilkelere uyulması ve OLMUKSAN ile veri sahibinin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla OLMUKSAN tarafından kişisel veriler işlenebilecektir. Bu şekilde kişisel veri işlenmesi halinde OLMUKSAN öncelikle işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirlemektedir. Kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisine bakarak dengenin bozulmadığı kanaati olursa OLMUKSAN kişisel veri işleme faaliyetini gerçekleştirecektir.

7. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ŞARTLAR

Kanun’un 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler sınırlı sayıda, neler olduğu belirli bir şekilde sayılmıştır. Buna göre özel nitelikli kişisel veriler, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

OLMUKSAN tarafından özel nitelikli kişisel veriler Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ve veri sorumlularınca alınması gereken yeterli önlemlerin alınması suretiyle sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin açık rıza vermesi halinde veya kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda işlenebilmektedir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

8. OLMUKSAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

OLMUKSAN tarafından kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin amaçlar gruplandırılmaktadır. Söz konusu gruplandırma, OLMUKSAN’ın kişisel veri işleme faaliyetlerinde benzer süreçlerin daha kolay yönetebilmesi için oluşturulmuştur. Buna göre OLMUKSAN kişisel veri işleme faaliyetleri aşağıdaki şekildedir:

ANA AMAÇLAR

ALT AMAÇLAR

Olmuksan insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi yürütülmesinin temini

 

1. İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası
2. Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
3. Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi
4. Çalışanların çıkış işlemlerinin planlanması ve icrası
5. Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve icrası
6. Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası
7. Çalışanların ücretlerinin planlanması ve icrası
8. Çalışan memnuniyetinin ve bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası
9. Çalışanların atama/terfi süreçlerinin planlanması ve icrası
10. Şirket içi oryantasyon aktivitelerinin planlanması ve icrası
11. Çalışanların iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinin planlanması ve icrası
12. Çalışan adaylarının başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi
13. Stajyer ve öğrenci temin, yerleştirilmesi ve operasyon sürelerinin planlanması ve icrası
14. Çalışan adayı ve öğrenci ve stajyer yerleştirilmesi için gerekli iç/dış iletişim aktiviteleri
15. Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlaması ve icrası

 

Olmuksan tarafından yürütülen ticari ve operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

 

1. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
2. Finans ve muhasebe islerinin takibi
3. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
4. Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
5. İş ortakları ve tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
6. İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası
7. Operasyon ve verimlilik süreçlerinin planlanması ve icrası

Olmuksan tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların is birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili is süreçlerinin yürütülmesi

 

1. Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve icrası
2. Sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi

 

Olmuksan tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

 

1. Şirketin sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası
2. Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 

Olmuksan ve Olmuksan ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-is güvenliğinin temin edilmesi

1. Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası
2. Şirket'in denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
3. Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası
4. Yetkili kişi ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
5. Re’sen veya şikâyet üzerine iç denetim/iç kontrol/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 

Olmuksan’ın ticari ve is stratejilerinin planlanması ve icrası

Şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 

 

9.KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

OLMUKSAN tarafından işlenmekte olan kişisel veri tipleri, kişisel veri işleme amaçları ile benzer bir şekilde gruplandırılmıştır.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

AÇIKLAMA

Kimlik Bilgisi

Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, adres, e-mail gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgiler

Müşteri Bilgisi

Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler

Araç Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; araç plakası ve araç ruhsatı gibi bilgiler

Müşteri İşlem Bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, parmak izi kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler

İşlem Güvenliği Bilgisi

Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz

Finansal Bilgi

Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler

Çalışan Adayı Bilgisi

Şirketimizin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler

İş Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; atama/terfi bilgisi, meslek bilgisi, unvan bilgisi, işe başlama tarihi gibi bilgiler

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler

Denetim ve Teftiş Bilgisi

Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler

Özel Nitelikli Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Pazarlama Bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

İtibar Yönetimi Bilgisi

Şirketimizin ticari itibarını korumak maksatlı centerlanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler

Olay Yönetimi Bilgisi

Şirketimizin ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerimizin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler

Risk Yönetimi Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, Kurum’un ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler

 

10. KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI

OLMUKSAN Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda kişisel verileri yurtiçinde veya yurtdışına aktarabilmektedir.

 • Kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü kişilere aktarımı, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 6. ve 7. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel verileriniz OLMUKSAN tarafından aktarılabilmektedir.
 • Kişisel verilerin yurtdışında üçüncü kişilere aktarımı, kişinin açık rızası olmadığı hallerde, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 6. ve 7. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla OLMUKSAN tarafından kişisel verileriniz yurtdışına aktarılabilmektedir.

Aktarımın yapılacağı ülkenin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ilan edilecek güvenli ülkelerden olmaması halinde, OLMUKSAN ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi üzerine, Kişisel Verileri Kurulu’nun bu işleme izin vermesi ile Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan veri işleme şartlarından (bakınız Politika’nın 6. ve 7. Başlık) en az birinin varlığı halinde kişisel veriler yurtdışında üçüncü taraflara aktarılabilmektedir.

Kanun’un genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde OLMUKSAN, aşağıdaki tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

PAYLAŞILAN TARAF KATEGORİZASYONU

KAPSAM

AKTARIM AMACI

İş Ortağı

OLMUKSAN’ın ticari faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflar

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı

Tedarikçi

OLMUKSAN’dan aldığı talimatlar doğrultusunda ve OLMUKSAN ile arasındaki sözleşmeye dayanarak OLMUKSAN’ın ticari faaliyetlerini sürdürmesine yönelik hizmet sunan taraflar

Tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen hizmetlerin alınması ile sınırlı olarak aktarım

İştirak

OLMUKSAN’ın iştiraki olan şirketler

İştiraklerin katılımını gerektiren ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin aktarılması

 

Kanunen Yetkili Kamu Kurumu

Hukuken OLMUKSAN’dan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı

Kanunen Yetkili Özel Kurum

Hukuken OLMUKSAN’dan bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak verilerin paylaşımı

 

11. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE GEREKLİ HALLERDE AÇIK RIZA ALINMASI

Kanun’un 10. maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi anında, veri sahiplerinin kişisel veri işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları gerekmektedir.  İlgili madde gereğince veri sorumlusu sıfatıyla OLMUKSAN tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere şirket içi gerekli yapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda;

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı için lütfen Politika’nın 8. bölümünü inceleyiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve aktarım amacı için lütfen Politika’nın 10. bölümünü inceleyiniz.
 • Fiziki veya elektronik ortamlarda farklı kanallarla centerlanabilen kişisel verilerinizi işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri incelemek için lütfen Politika’nın 6. ve 7. bölümüne bakınız.
 • Veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, internet sitemizden ulaşabileceğiniz Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

OLMUKSAN, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte OLMUKSAN gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.

OLMUKSAN tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.

EK-1: TANIMLAR

TERİM

TANIM

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme

Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Çalışan

OLMUKSAN’a iş akdiyle bağlı olan gerçek kişiler.

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Yönetmelik

20 Ekim 2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik.

Kişisel Sağlık Verisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Veri Sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kanun

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

OLMUKSAN / Şirket

Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

İş Ortakları

OLMUKSAN’ın ticari faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında ortaklık kurduğu kişiler.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.

IP Yolu'nda İlerlemek

IP Yolu’nda İlerlemek, dünyanın en başarılı, en sürdürülebilir ve en sorumluluk sahibi şirketlerinden biri olma vizyonumuzu gerçekleştirmek için belirlediğimiz stratejik çerçevedir.

Olmuksan International Paper olarak web sitemizin daha kullanışlı olmasını sağlamak amacıyla çerezler (cookie) kullanıyoruz. Sitemizi kullandığınız sürece Gizlilik ve Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz. Detaylı bilgi için Gizlilik Çerez Politikası metnimizi inceleyebilirsiniz.