Yandex Metrika
Bilgilendirme Politikası | Olmuksan

Bilgilendirme Politikası

KALİTE POLİTİKASI


Toplam kalite anlayışını benimseyerek;

 • Müşteri odaklı çalışılır,

 • Müşteri memnuniyetini sürekli arttırmak hedeflenir,

 • Sürekli gelişme için etkin bir kalite yönetim sistemi uygulanır,

 • İşimiz ilk defada doğru yapılır.

ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Ana stratejilerimizin en temel parçası; ürünlerimizi sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında üretmek, doğal kaynakları akıllıca kullanmak ve çevre koruma ile ilgili performansımızı sürekli iyileştirmektir.

Bu temel noktadan yola çıkarak bütün arzumuz ve taahhüdümüz iş kazalarının ve olası olumsuz çevresel etkilerimizin temel sebeplerini, bunlara neden olan davranışları ve koşulları sürekli iyileştirmektir.

Bizler kağıt ve kutu fabrikalarımızdaki tüm üretim süreçlerimizde bu hedeflere ulaşmak amacıyla aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz:

 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği ve çevrenin korunması ile ilgili tüm kanunlara, yönetmeliklere, müşterilerimizin bu konulardaki beklentilerine ve şirketimizin kabul ettiği diğer hükümlere uygun olarak, sürekli gelişim prensibi ile, faaliyetlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini  ortadan kaldırmak veya en aza indirmek.

 • Beraber çalıştığımız herkes için kazasız ve temiz bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla; risklerimizi ve çevresel etkilerimizi tespit ederek , kabul edilebilir seviyeye düşürmek.

 • Atıklarımızı azaltıp , doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmak için geri kazanımı sağlamak ve uygun prosedürleri izleyerek malzeme, enerji ve su tüketimini en aza indirgemek.

 • Güvenli ve çevreye duyarlı bir üretim için mümkün olan en iyi teknolojileri kullanmak.

 • Tüm çalışanların çevre ve güvenlik sorumluluklarının bilincine varmalarını ve bunun gereğini sözleşmelerinin bir parçası olarak yerine getirmelerini sağlamak.

 • Müşteriler, yasal kurumlar ve toplum ile bu prensipler dahilinde işbirliği içinde bulunmak, tüm malzeme  ve hizmet tedarikçilerimize  politikamızın gereklerini bildirmek ve bu konularda kendilerini geliştirmeleri için yardım etmek.

Şubat 2008

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

“Yaşanabilir bir gelecek için”

 • Paydaşlarımızın ve toplumun sürdürülebilirlik gelişimine yardımcı oluruz,

 • Doğal kaynakları etkin kullanır, çevre duyarlılığımızı artırırız,

 • Finansal performansımızı yüksek tutarız,

Tüm bunları etik kurallar çerçevesinde gerçekleştiririz.

Mart 2009

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirketi geleceğe taşıyacak insan gücü oluşturulur ve kalıcılığı sağlanır, çalışanların performansını en yüksek seviyeye çıkarmak için sürekli gelişim fırsatları sunulur, bölgelerarası standardizasyon ve sinerji çalışmaları ile Olmuksan International Paper kurum kültürünün oluşumu desteklenir, çalışanların kendi kendini motive etme yetkinliği geliştirilir, tüm süreçler, en iyi uygulamalar ile desteklenir.

2004 İcra Komitesi

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç

Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmakla gurur duymaktadır. Ana hedef, mevcut hissedarlar için Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin değerini artırırken, potansiyel yatırımcılar için de hisselerini cazip bir yatırım aracı haline getirmektir. Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin yönetimi, bu amaçla stratejik planları uygulayıp, sonuçlarını genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları (birlikte sermaye piyasası katılımcıları) ile eşit bir biçimde paylaşmayı ilke olarak benimsemiştir.

Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

Bilgilendirme Politikası, Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. tüm çalışanları ile danışmanlarını kapsamakta; Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

2. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde İdare Meclisince oluşturularak onaylanmıştır. Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi İdare Meclisi’nin yetki ve sorumluluğu altındadır.

Şirket bünyesindeki Finansman Direktörlüğü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Bilgilendirmeler; özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, sunumlar, yatırımcı toplantıları ve telekonferanslar, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;

 • İMKB’ye iletilen özel durum açıklamaları (Elektronik ortamda KAP bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır),

 • Periyodik olarak İMKB’ye iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu (Elektronik ortamda KAP Bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır),

 • T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, genel kurul çağrısı vb.),

 • Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,

 • Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,

 • Kurumsal Web Sitesi(https://www.olmuksan-ipaper.com/),

 • Telefon, cep telefonu üzerinden iletişim (wap ve benzeri teknolojiler), elektronik posta telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar.

4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin mali tabloları ve dipnotları konsolide bazda ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır. Uluslararası Denetim Standartları (UDS)’na göre bağımsız denetimden geçirilir ve İMKB’na iletilerek kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görüşüyle İdare Meclisinin onayından geçirilir.

Mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar İdare Meclisi onayını takiben SPK ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda kapalı zarf içerisinde İMKB’ye iletilir. Mali tablo ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu, kamuya açıklandığı anda, Kamuyu Aydınlatma Projesi (KAP) bildirimi olarak elektronik ortamda da iletilir.

5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. İdare Meclisinin onayından geçirilir ve mali tablolarla birlikte kamuoyuna açıklanır Web Sitemiz (https://www.olmuksan-ipaper.com/) vasıtasıyla kamuya açıklanır.

6. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin özel durum açıklamaları, Finansman Direktörlüğü tarafından hazırlanır.

Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin, özel durum açıklamaları prensip olarak Genel Müdür, Finansman Direktörü tarafından imzalanmak suretiyle İMKB’ye iletilir. Bunun mümkün olamadığı hallerde, özel durum açıklamaları Genel Müdür veya Finansman Direktörü ve Satış ve Pazarlama Direktörü tarafından imzalanarak İMKB’ye iletilir. Özel durum açıklamaları İMKB’ye faks yoluyla iletilir. Özel durum açıklamaları ayrıca KAP Bildirimi olarak elektronik ortamda da iletilir.

Bir bilgi, makul bir yatırımcının söz konusu bilgiyi önemli ve özel bulma ihtimalinin yüksek olması durumunda, önemli ve özel bir bilgi olarak kabul edilir.

Herhangi bir Olmuksa International Paper-Sabancı Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. çalışanı daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını belirlerse, durumu derhal Genel Müdürlüğe bildirir. Bu durumda, Genel Müdürlük Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, uygun özel durum açıklamasının hazırlanarak, İMKB’ye iletilmesini sağlar.

Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. özel durum açıklamalarını, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde internet sitesinde (https://www.olmuksan-ipaper.com/) ilan eder ve söz konusu açıklamaları beş yıl süreyle internet sitesinde bulundurur.

7. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, Sermaye Piyasası Katılımcıları tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri Genel Müdür tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede; talebin içeriğine göre, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun VIII Seri ve 54 No’lu Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı dikkate alınır. Yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Genel Müdürün değerlendirmesinden sonra ilgili birim tarafından cevaplanır.

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece İdare Meclis Başkanı ve Genel Müdür tarafından yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Genel Müdürlüğe yönlendirilir.

8. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir.

9. Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine Olmuksa International Paper-Sabancı Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder. Sermaye piyasası katılımcıları ile iletişimi, bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe Olmuksa International Paper-Sabancı Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler kurabilir.

10. Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler

Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Finansman Direktörlüğü tarafından Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. hakkında basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi yapılır ve Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlük bu haber ve bilgilerin sermaye araçları üzerinde etki yapıp yapmayacağının değerlendirilmesini yapar.

Finansman Direktörlüğü tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun VIII Seri ve 54 No’lu Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 18’inci maddesi çerçevesinde özel durum açıklamasının yapılıp yapılmamasına karar verilir. Buna karşılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya İMKB’den doğrulama talebi geldiğinde veya yönetim bir cevap verilmesinin gerekli ve daha uygun olduğuna karar verdiği takdirde, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılır.

11. Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler

Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’de gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanmasından ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesinden Genel Müdür sorumludur.

Genel Müdür ve/veya Finansman Direktörü, Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin uluslararası yatırım alanında tanınırlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak, eşdeğer konumdaki kuruluşlar ile karşılaştırıldığında avantajlı yönlerini ön plana çıkarmak ve gelişmekte olan piyasalarda yatırım yapan kuruluşlar için Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’ni diğer şirketlere göre tercih edilebilir konuma getirme hususunda gerekli roadshow, telekonferans, e-mail, faks, analist sunumları, direkt bilgilendirme için açıklama/duyuru gibi çeşitli enstrümanları kullanmaktadır. Pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verilmekte olup; mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlanmaktadır.

Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve Web Sitesinde (https://www.olmuksan-ipaper.com/) yayınlamaz. Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirilebilir.

12. Sessiz Dönem

Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçlar ve ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile tartışmaktan kaçınır. Bu döneme “sessiz dönem” adı verilir. Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.  için sessiz dönem üçer aylık ara ve yıllık hesap döneminin bittiği ayı takip eden ayın 15’inde başlar ve mali tablo ve dipnotlarının kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonra sona erer. Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. sessiz dönem boyunca;

 • Sermaye piyasası katılımcıları ile bire bir veya gruplar halinde yapılacak toplantılarda,
  kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin finansal durumu konuşulmayacaktır,

 • Gerekli görmedikçe ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
  faaliyetleri ve finansal durumu hakkında görüş bildirmeyecektir,

 • Finansal sonuçlarla ilgili kamuya açıklanmış bilgiler hariç, birebir ve küçük gruplar tarafından 
  yöneltilen sorular cevaplanmayacak; bu tip gruplara açıklama yapılmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğu takdirde, açıklamalara Web Sitesinde (www.olmuksa.com.tr) yer verilecektir.

13. Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Web Sitesi (https://www.olmuksan-ipaper.com/)

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde https://www.olmuksan-ipaper.com/ internet adresindeki Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Web Sitesi aktif olarak kullanılır. Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin Web Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Web Sitesi Türkçe olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, Web Sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Web Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

Web-sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

 • Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler

 • Vizyon ve ana stratejiler

 • İdare Meclisi Üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi

 • Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı

 • Şirket ana sözleşmesi

 • Ticaret sicil bilgileri

 • Finansal bilgiler

 • Basın açıklamaları

 • SPK Özel Durum Açıklamaları

 • Genel Kurul’un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar

 • Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli

 • Vekâletname örneği

 • Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu

 • Kar dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları

 • Bilgilendirme politikası

 • Sıkça sorulan sorular bölümü

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Olmuksan kurumsal bilgiyi değerli bir varlık olarak kabul eder. Faaliyetler sırasında kullanılan Olmuksan’a ve/veya iş paydaşlarımıza ait her türlü kurumsal bilgi ve bilginin bulunduğu ortam, işimiz ve sorumluluklarımız açısından kritik önem taşır ve uygun şekilde güvenliğinin sağlanması gerekir.

Güvenlik kavramı, gizlilik (bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesinin engellenmesi), bütünlük (tam, doğru, yetkisiz olarak değiştirilmemiş), kullanılabilirlik (gerektiğinde kullanıma hazır olması) olarak üç (3) bileşenden oluşur ve bu ana bileşenlerden herhangi birinde oluşabilecek bir güvenlik zafiyeti Olmuksan’ın iş faaliyetlerinin bütünlüğü ve itibarı üzerinde ciddi bir etkiye neden olabilir.

Görev ve pozisyonu ne olursa olsun, tüm Olmuksan çalışanları ve tedarikçileri, ilgili yasal düzenlemeler, politikalar, prosedürler ve yönetmeliklere uymak, riskleri sınırlandırmak ve kabul görmüş iyi uygulamalar çerçevesinde çalışmak zorundadır.

Olmuksan, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile kendisinin ve paydaşlarının bilgi ve bilgi varlıklarını korumayı hedefler. Olmuksan Yönetimi, bu hedefine ulaşmak amacıyla BGYS kurulması, uygulanması, işletilmesi, sürekli iyileştirilmesi ve bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartların karşılanması için gerekli kaynakları sağlayacağını taahhüt eder.

Bilgi güvenliği ile ilgili politikaların ihlali ve risklere karşı ihtiyaç duyulan kontrollerin uygulanmaması Olmuksan’ın maddi ve manevi zarar görmesine sebep olabilir. Bu nedenle gözetim, denetim ve/veya ihbar sonucu tespit edilen bilgi güvenliği ve/veya ilgili politika/prosedür ihlalleri, istihdama son verilmesine, hatta adli ve cezai yasal işlemler başlatılmasına varıncaya kadar gidebilecek şirket içi disiplin cezaları ile sonuçlanabilir.

Olmuksan’ın Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politika/Prosedürleri, tam zamanlı, yazı zamanlı, daimi, Olmuksan bilgilerini veya iş sistemlerini kullanan tüm Olmuksan çalışanları için, coğrafi konumundan veya iş biriminden bağımsız olarak geçerli ve zorunludur. Bu sınıflandırmaya girmeyen ve Olmuksan bilgilerine erişim gereği olan üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları ve bunların bağlı destek personeli gibi tüm kişilerin, bu politikanın genel ilkelerine ve uymak zorunda oldukları diğer güvenlik sorumluluklarına ve yükümlülüklerine bağlı kalması şarttır.

The IP Way Forward

The IP Way Forward is our strategic framework to pursue our vision to be one of the most successful, sustainable and responsible companies in the world and create value for all stakeholders for generations to come.

As Olmuksan International Paper, we use cookies in order to make our website more useful. You agree to our Privacy and Cookie Policy as long as you use our website. For more information, please see our Privacy Cookie Policy text.